Van klimaatuitdaging naar investeren in duurzame energie

Over Clean Energy Invest

Het klimaat staat onder zware druk. De concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer ten gevolge van menselijke activiteit (gebruik van fossiele brandstoffen, rooien van bossen, …), zorgt ervoor dat de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt. Teneinde levensbedreigende consequenties voor mens en ecosystemen te beperken, vraagt het International Panel for Climate Change van de Verenigde Naties om wereldwijde maatregelen die de temperatuur-stijging moeten beperken tot 2° C. Om de klimaatverandering in te perken zal op lange termijn (2050) wereldwijd een reductie van broeikasgasemissies met 50% nodig zijn. De meeste inspanningen dienen te komen van de ontwikkelde landen die voor een reductie staan van 80% of meer.

Na het Kyoto-protocol, volgde het klimaatakkoord van 2016 in Parijs. Om de ambitieuze emissiereducties van dit akkoord waar te maken, dient een echte energie-revolutie plaats te vinden waar grote investeringen mee gepaard gaan. 

clean energy invest kiest voor een expliciete doelstelling rond hernieuwsbare energie 

Het gebruik van fossiele brandstoffen voor elektriciteitsproductie, warmteproductie en transport is de belangrijkste factor voor de exponentieel stijgende emissies wereldwijd. Binnen Europa dienen de lidstaten zeer vergaande directieven ivm hernieuwbare energie te implementeren wat automatisch leidt tot een gunstig investeringsklimaat voor de sector van hernieuwbare energie.

Initiatiefnemer van Clean Energy Invest is Peter De Smet, die het fonds startte in 2009. Sindsdien hebben zowel privé- als institutionele investeerders de rangen van Clean Energy Invest versterkt.